received 1365095233600459

ໂປຮໂມຊັ່ນຕ້ອນຮັບລົມໜາວ

       ຕ້ອນຮັບສາຍລົມໜາວ!!! ກັນໂປຮໂມຊັ່ນ ຜ່ອນລົດຈັກ ແບບ ເຍັນສະບາຍ ຈ່າຍກ່ອນ ນ້ອຍສຸດແຕ່ 15% ພ້ອມເງື່ອນໄຂພິເສດ ຈົດທະບຽນອອກເປັນຊື້ຜູ້ເຊົ່າຊື້ໄດ້ເລີຍ (ບໍ່ຕ້ອງອອກຊື່ບໍລິສັດໃນໄລຍະການຈ່າຍຜ່ອນ) ໃຫ້ ທ່ານໄດ້ຜ່ອນແບບ ເຍັນ...ສະບາຍ ຈ່າຍເບີດແລ້ວບໍໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໂອນຊື່ຢາມປິດບັນຊີ ອອກລົດໄວ ຜ່ອນສະບາຍ ຕ້ອງ ເຈ.ບີ. ຮອນດ້າ

       ແລະ ບໍ່ພໍເທ່ົານັ່ນ ລູກຄ້າທີອອກລົດໃໝ່ຈາກຮ້ານ ເຈ.ບີ. ຮອນດ້າ ສາຂາ ດອນໜູນ ແລະ ໂນນສະຫວ່າງ ຮັບໄປເລີຍ ທັນທີ ເຄື່ອງແຖມ 10 ຢ່າງ!!! (ໝວກກັນກະທົບ,ເສື້ອກັນລົມ,ກ້າງປາ,ນ້ຳມັນເຄື່ອງ,ລ໋ອກລໍ້,ພວງກະແຈ,ເສື້ອຢືດ,ຄັນຮົ່ມ,ຖຸງຜ້າ,ແພເຊັດລົດ) ທຸກລຸ້ນ ທຸກຄັນ

       ແລະ ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ລົດຈັກ ທີໃຊ້ບໍລິການ ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ຢູ່ ສູນບໍລິການ ເຈ.ບີ. ຮອນດ້າ ຮັບບັດສະສົມຄະແນນ ປ່ຽນ 10 Free 1 ພ້ອມຮັບສ່ວນລຸດອະໄຫຼ່ແທ້ ແລະ ນ້ຳມັນເຄື່ອງ ທຸກໄລຍະການເຂົ້າຮັບບໍລິການຄັ້ງທີ 3,5,7 ແລະ 10 ລຸດ ແລກ ແຈກ ແຖມ ພິເສດສຸດໆ ແບບນີ້ ມີສະເພາະແຕ່ຢູ່ ເຈ.ບີ. ຮອນດ້າ ເດີ້ ສິບອກໃຫ້

ລາຄາຖືກ ອອກລົດງ່າຍ ຜ່ອນສະບາຍ ບໍລິການຫຼັງຂາຍດີ

 

ສອບຖາມຕື່ມໂທ. 020 5959 5000,020 2889 6991